WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2022 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431 z późn. zm.)

Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i publicznych szkół policealnych na rok 2024/2025 w województwie zachodniopomorskim.

Branżowa Szkoła I stopnia EUROSPEC w Szczecinie bezpłatnie kształci na poziomie 3 letniej szkoły branżowej w następujących zawodach:

 • Fryzjer,
 • Fotograf.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci szkoły podstawowej.

2. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia EUROSPEC w Szczecinie:

 • Wypełniony i wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2024/2025 pobrany po zalogowaniu się do elektronicznego systemu rekrutacji https://nabor.pcss.pl/szczecin/
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę),
 • karta zdrowia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • oświadczenie o posiadaniu albo o nieposiadaniu opinii/orzeczenia pedagogiczno-psychologicznego w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych.

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się:

 • maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
 • maksymalnie 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z wybranych przedmiotów :
  • język polski,
  • matematyka,
  • chemia,
  • fizyka.
 • Komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna może przyznać do 200 punktów kandydatom, zgodnie z zasadą:
  • celujący – 18 punktów,
  • bardzo dobry – 17 punktów,
  • dobry – 14 punktów,
  • dostateczny – 8 punktów,
  • dopuszczający – 2 punktów,
  • dodatkowo max 18 punktów za zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
  • dodatkowo za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej max 3 punkty.

4. Przelicznik na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

a) wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki

– mnoży się przez 0,35;

b) wynik przedstawiony w procentach z:

 • chemii,
 • fizyki.

– mnoży się przez 0,2.

5. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia podczas rekrutacji:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna) – 10.05.2024 r. – 14.06.2024 r. do godziny 15:00.
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – 10.05.2024 r. – 15.07.2024 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – 21.06.2024 – 05.07.2024 do godz. 15:00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie – 21.06.2024 r. – 05.07.2024 r. do godz. 15.00.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej – 12.07.2024 r. godz. 12:00.
 • Potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – 12.07.2024 r. – 17.07.2024 r. do godz. 15.00.
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły wywieszone zostaną –18.07.2024 r. do godz. 15.00.

6. Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna) – 19.07.2024 r. – 26.07.2024 r. do godz. 15.00.
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – 19.07.2024 r. – 2.08.2024 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 01.08.2024 r. godz. 12.00.
 • Potwierdzenie woli nauki przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE), o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – 01.08.2024 r. – 07.08.2024 r. do godz. 15.00.
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej ogłoszone zostaną – 08.08.2024 r. do godz. 12.00.

7. W przypadku wolnych miejsc podanie o przyjęcie do szkoły można składać do 31.08.2024 r.