WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431 z późn. zm.)

Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok 2024/2025 w województwie zachodniopomorskim.

Branżowa Szkoła II stopnia EUROSPEC w Szczecinie kształci w następujących zawodach:

 • Technik Usług Fryzjerskich
 • Technik Fotografii i Multimediów

1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci branżowej szkoły I stopnia w zawodzie Fryzjer lub Fotograf.

2. O przyjęciu kandydata do Branżowej Szkoły II stopnia EUROSPEC w Szczecinie decyduje komisja rekrutacyjna.

3. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia EUROSPEC w Szczecinie:

 • Podanie/wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia)
 • zaświadczenie o ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie fryzjer lub fotograf,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę),
 • karta zdrowia,
 • oświadczenie o posiadaniu albo o nieposiadaniu opinii/orzeczenia pedagogiczno-psychologicznego w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych.

4. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia podczas rekrutacji:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 3.06.2024 r. – 26.06.2024 r. do godz. 15:00.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 2.07.2024 godz. 12:00.
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – 3.06.2024 – 3.07.2024 r.
 • Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 10.07.2024 do godz. 15:00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych – 11.07.2024 godz. 12:00.

5. Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 12.07.2024 r. – 18.07.2024 r. do godz. 15:00.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 24.07.2024 godz. 12:00.
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – do 25.07.2024 r.
 • Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 31.07.2024 do godz. 15:00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych – 1.08.2024 godz. 12:00.

6. W przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły można składać do 31.08.2024 r.