Technik rachunkowości jest zawodem niezbędnym w każdej firmie bez względu na charakter prowadzenia przez nią działalności. Osoba z tym wykształceniem zajmuje się, m.in. księgowaniem i wystawianiem faktur od dostawców, rozliczaniem świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. Rozlicza on również wynagrodzenia, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie kadr, księgowości i finansów.

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,
 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej.

 

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w biurach rachunkowych, działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach, jednostkach budżetowych i podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej i samorządowej, urzędach skarbowych.

 

Absolwent Technikum EUROSPEC w Szczecinie w kierunku technik rachunkowości i zdaniu egzaminu maturalnego, może kontynuować naukę na studniach wyższych, na kierunkach: finanse, rachunkowość, logistyka, zarządzanie, marketing, bankowość, public relations, międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel zagraniczny i wiele innych.