PODANIE DO SZKOŁY

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) rozdział 6. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2022 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431)
 3. Zarządzenie nr 3/2025 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

Branżowa Szkoła I stopnia EUROSPEC w Szczecinie bezpłatnie kształci na poziomie 3 letniej szkoły branżowej w następujących zawodach:

 • Fryzjer,
 • Fotograf

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia EUROSPEC w Szczecinie:

Zalogować się do elektronicznego systemu rekrutacjihttps://nabor.pcss.pl/szczecin/

a następnie dostarczyć do szkoły:

 • wniosek o nabór 2023/2024 https://nabor.pcss.pl/szczecin/
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 • karta zdrowia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • oświadczenie o posiadaniu albo o nieposiadaniu opinii/orzeczenia pedagogiczno-psychologicznego w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się :
 • maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
 • maksymalnie 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z wybranych przedmiotów :
 • język polski,
 • matematyka,
 • chemia.

Komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna może przyznać do 200 punktów kandydatom, zgodnie z zasadą:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów,
 • dodatkowo max 18 punktów za zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
 • dodatkowo za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej max 3 punkty.
 1. Przelicznik na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 2. wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego,
 • matematyki

– mnoży się przez 0,35;

 1. wynik przedstawiony w procentach z
 • chemii,

– mnoży się przez 0,2.

 1. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia podczas rekrutacji:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły–05.2023 r. -16.06.2023 r. do godz. 15.00
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycynypracy) – 09.05.2023r. – 19.07.2023 r.
 • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej06.2023 r. – 10.07.2023r. do godz. 15.00
 • Dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie–06.2023r. – 10.07.2023r. do godz. 15.00
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej–07.2023r. do godz. 15.00
 • Potwierdzenie woli nauki przez kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwaukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego(OKE) –07.2023r. – 21.07.2023 r. do godz. 10.00
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły wywieszone zostaną–07.2023 r. do godz. 15.00
 • W przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły można składać do 01.08.2023 r.
 1. Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – 07.2023r. – 28.07.2023 r. do godz.                15.00
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy)– 24.07.2023r. – 04.08.2023 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych –08.2023 r. godz. 12.00
 • Potwierdzenie woli nauki przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia   o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE), o ile nie zostały one złożone   w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – 08.2023r. – 09.08.2023 r. do godz. 10.00
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej ogłoszone zostaną – 09.08.2023 r. do godz. 15.00.