PODANIE DO SZKOŁY

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) rozdział 6. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2022 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431)
 3. Zarządzenie nr 3/2025 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

Branżowa Szkoła II stopnia EUROSPEC w Szczecinie kształci na poziomie 2 letniej (4 semestry) szkoły branżowej w następujących zawodach:

 • technik usług fryzjerskich,
 • technik fotografii i multimediów

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci branżowej szkoły I stopnia, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia. oraz kandydaci, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.

 

 1. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia EUROSPEC w Szczecinie:
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego
  zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
  w branżowej szkole II stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (pokierowanie przez pracodawcę do lekarza medycyny pracy);
 • 2 zdjęcia,
 • karta zdrowia,
 • oświadczenie o posiadaniu opinii/orzeczenia z Poradni pedagogiczno-psychologicznej,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 150). Na pulę 150 punktów składa się :
 • maksymalnie 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wybranych przedmiotów :
 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • biologia
 1. Komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna może przyznać do 150 punktów kandydatom, zgodnie z zasadą:
 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów,
 • dodatkowo maksymalnie 18 punktów za zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim ,
 • dodatkowo za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej max 3 punkty,
 • dodatkowo maksymalnie 7 punktów za sukcesy zawodowe, posiadane szkolenia i certyfikaty zawodowe,
 • rozmowa rekrutacyjna 50 punktów.
 1. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia podczas rekrutacji:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – 06.2023 r. – 28.06.2023 r. do godz. 15.00.
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – 06.2023 r. – 05.07.2023 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły – do 28.06.2023 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na semestr pierwszy – 04.07.2023 r. do godz. 15.00.
 • Rozmowa rekrutacyjna 07.2023  r. –  07.07.2023 r.
 • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia – do 11.07.2023 r. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 07.2023 r. do godz. 12.00.
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 15.07.2023 r.
 • W przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły można składać do 01.08.2023 r.
 1.    Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – do 17.07.2023 r. do godz. 15.00.
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy)–     do   07.2023 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na semestr pierwszy  – 24.07.2023 r. godz. 15.00.
 • Potwierdzenie woli nauki przez kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, o ile nie zostały one złożone   w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 28.07.2023 r. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 31.07.2023 r.  do godz. 12:00.