sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I EUROSPEC  W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz.60),
 2. Zarządzenia nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.01.2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim

Branżowa Szkoła I EUROSPEC w Szczecinie kształci na poziomie 3 letniej szkoły branżowej w następujących zawodach:

 • Fryzjer,
 • Fotograf,
 • Lakiernik samochodowy,
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Blacharz samochodowy,
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci szkoły podstawowej oraz absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej.
 2. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I EUROSPEC w Szczecinie:

Zalogować się do elektronicznego systemu rekrutacji https://nabor.pcss.pl/szczecin/

 a następnie dostarczyć do szkoły:

 • wniosek nabór 2019 https://nabor.pcss.pl/szczecin/
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej / lub wyjątkowo w roku szkolnym 2019/2020 świadectwo ukończenia gimnazjum (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty/ lub egzaminu gimnazjalnego (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 • karta zdrowia,
 • odpis aktu urodzenia,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości zatrudnienia osoby, która nie ukończyła 15 lat w celu przyuczenia do wykonywania określonego zawodu lub nauki w danym zawodzie.
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających umowę o pracę, podpisaną z pracodawcą.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się :
 • maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 0,2 pkt za każdy punkt procentowy z zakresu:
 • języka polskiego (max 20 pkt),
 • historii i wiedzy o społeczeństwie (max 20 pkt),
 • matematyki (max 20 pkt),
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii (max 20 pkt),
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (max 20 pkt).
 • maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum w tym:
 • maksymalnie 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z wybranych przedmiotów :
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • plastyka
 • maksymalnie 100 punktów za wyniki ósmoklasisty - 0,35 pkt lub 0,3 pkt.za każdy punkt procentowy z zakresu:
 • języka polskiego (max 35 pkt),
 • matematyki (max 35 pkt),
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (max 30 pkt).
 • maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
 • maksymalnie 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z wybranych przedmiotów :
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • plastyka
 • Komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna może przyznać do 200 punktów kandydatom, zgodnie z zasadą :
 • celujący - 18 punktów,
 • bardzo dobry - 17 punktów,
 • dobry - 14 punktów,
 • dostateczny - 8 punktów,
 • dopuszczający - 2 punktów,
 • dodatkowo max 18 punktów za zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
 • dodatkowo za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej max 3 punkty,
 • dodatkowo 7 punktów za ukończone gimnazjum z wyróżnieniem.
 1. Absolwenci ubiegający się o status pracownika młodocianego pracownika przyjmowani są do szkoły na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu.

Umowa o naukę zawodu może być podpisana z zakładem posiadającym uprawnienia do szkolenia młodocianych. Kandydaci do szkoły mogą tymczasowo złożyć odpowiednie zaświadczenie, z którego wynika, że uczeń będzie przyjęty w określonym zawodzie na zajęcia praktyczne na okres nauki zawodu – zaświadczenie musi być poświadczone przez pracodawcę oraz odpowiedni cech rzemieślniczy (dotyczy zakładów pracy zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych).

 1. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia podczas rekrutacji zasadniczej:
 • Logowanie w systemie elektronicznym NABÓR i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły - 09.05.2019 - 18.06.2019 do godz. 15:00,
 • Dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ lub gimnazjum kserokopii zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty - 06.2019 - 25.06.2019 do godz. 15:00
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej - 05.07.2019 r. godz. 12:00,
 • Potwierdzenie woli nauki przez kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE) -10. 07.2019 r. do godz. 15:00
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły wywieszone zostaną -12. 07.2019 do godz. 12:00
 1. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia w rekrutacji uzupełniającej:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły - 12.07.2019 od godz. 12:00 - 16.07.2019 do godz. 15:00
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej - 07.08.2019 r. godz. 12:00
 • Potwierdzenie woli nauki przez kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE) -09.08.2019 r. do godz. 12:00
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły wywieszone zostaną - 12.08.2019 do godz. 12:00

 

 

Podanie o przyjęcie do szkoły można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej w zakładce "Do pobrania"  www.eurospec.edu.pl. Dokumenty należy składać w sekretariacie (przy ul. Mickiewicza 47, pok. 111, 70-385 Szczecin) drogą pocztową lub elektroniczne Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..