sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) rozdział 6 pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2020/2021 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.).

Branżowa Szkoła I EUROSPEC w Szczecinie bezpłatnie kształci na poziomie 3 letniej szkoły branżowej w następujących zawodach:

 • Fryzjer,
 • Fotograf.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci szkoły podstawowej.

2. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia EUROSPEC w Szczecinie:

Zalogować się do elektronicznego systemu rekrutacji https://nabor.pcss.pl/szczecin/
a następnie dostarczyć do szkoły:

 • wniosek o nabór 2021/2022 https://nabor.pcss.pl/szczecin/
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 • karta zdrowia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości zatrudnienia osoby, która nie ukończyła 15 lat w celu przyuczenia do wykonywania określonego zawodu lub nauki w danym zawodzie,
 • oświadczenie o posiadaniu albo o nieposiadaniu opinii/orzeczenia pedagogiczno-psychologicznego w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych.

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200).  Na pulę 200 punktów składa się:

 • maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
 • maksymalnie 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z wybranych przedmiotów :
  • język polski,
  • matematyka,
  • chemia,
  • fizyka.

 

 • Komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna może przyznać do 200 punktów kandydatom, zgodnie z zasadą:
  • celujący - 18 punktów,
  • bardzo dobry - 17 punktów,
  • dobry - 14 punktów,
  • dostateczny - 8 punktów,
  • dopuszczający - 2 punktów,
  • dodatkowo max 18 punktów za zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
  • dodatkowo za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej max 3 punkty.

4. Przelicznik na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

a) wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki

– mnoży się przez 0,35;

b) wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

4. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia podczas rekrutacji:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – 17.05.2021 - 21.06.2021 do godz. 15:00
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – 17.05.2021 – 26.07.2021 r.
 • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 25.06.2021 – 14.07.2021 do godz. 15.00
 • Dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie – 25.06.2021 – 14.07.2021 do godz. 15.00
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej – 22.07.2021 r.
 • Potwierdzenie woli nauki przez kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE) – 23.07.2021 r. – 30.07.2021 r. do godz. 15:00
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły wywieszone zostaną – 02.08.2021 r. do godz. 14:00
 • W przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły można składać do 23.08.2021 r.