sekretariat@eurospec.edu.pl

tel. 91 350 06 46

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2020/2021 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)
 2. Zarządzenia nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim

Branżowa Szkoła I EUROSPEC w Szczecinie bezpłatnie kształci na poziomie 3 letniej szkoły branżowej w następujących zawodach:

 • Fryzjer,
 • Fotograf,
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia EUROSPEC w Szczecinie:

Zalogować się do elektronicznego systemu rekrutacji https://nabor.pcss.pl/szczecin/

 a następnie dostarczyć do szkoły:

 • wniosek nabór 2020/2021 https://nabor.pcss.pl/szczecin/
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 • karta zdrowia,
 • odpis aktu urodzenia,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości zatrudnienia osoby, która nie ukończyła 15 lat w celu przyuczenia do wykonywania określonego zawodu lub nauki w danym zawodzie.
 • oświadczenie o posiadaniu albo o nieposiadaniu opinii pedagogiczno-psychologicznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się :
 • maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
 • maksymalnie 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z wybranych przedmiotów :
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • plastyka
 • Komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna może przyznać do 200 punktów kandydatom, zgodnie z zasadą:
 • celujący - 18 punktów,
 • bardzo dobry - 17 punktów,
 • dobry - 14 punktów,
 • dostateczny - 8 punktów,
 • dopuszczający - 2 punktów,
 • dodatkowo max 18 punktów za zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
 • dodatkowo za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej max 3 punkty,
 1. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia podczas rekrutacji:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – 15.06.2020 - 10.07.2020 do godz. 15:00
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – 15.06.2020 – 14.08.2020 r.
 • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 26.06.2020 – 10.07.2020 do godz. 15.00
 • Dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie – 31.07.2020 - 04.08.2020 do godz. 15:00
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej – 12.08.2020 r. ,
 • Potwierdzenie woli nauki przez kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE) – 13.08.2020 r. – 18.08.2020 r. do godz. 15:00
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły wywieszone zostaną – 19.08.2020 r. do godz. 14:00
 • W przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły można składać do 31.08.2020 r.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej w zakładce "Do pobrania"  www.eurospec.edu.pl. Dokumenty należy składać w sekretariacie (przy ul. Mickiewicza 47, pok. 104, 70-385 Szczecin) drogą pocztową lub elektroniczne Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..