Klauzula informacyjna dla uczestników projektów

Klauzula informacyjna dla uczestników projektów        

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), które wchodzi w życie w dniu 28 maja 2018 roku informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 47
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych podmiotu przetwarzającego- iod@inbit.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Pani/Panu wsparcia w ramach projektu pn. Eurospec współfinansowanego ze środków publicznych EFS (perspektywa: 2014-2020), a w związku z tym w celu i na potrzeby zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w projekcie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, aktualnie 5 lat po zakończeniu okresu ww. perspektywy,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, o ile zgoda została udzielona,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w projekcie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, wymogów IP/IW.  Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne.

Udział w projektach

Realizujemy projekt:

EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Cel projektu: dostosowywanie i wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I stopnia EUROSPEC na kierunku Fotograf i Fryzjer do potrzeb rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie u 26 uczniów oraz wzbogacenie 2 nauczycieli kształcenia ogólnego/zawodowego o nowe obszary wiedzy, które wpłyną na ich kwalifikacje dydaktyczne.

Realizacja projektu: 01.11.2020r.-31.07.2022r.

Uczestnicy projektu to 26 uczniów oraz 2 nauczycieli z obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Organizacja ścieżki projektowej odbędzie się równocześnie w dwóch grupach.

W ramach projektu Uczniowie wezmą udział w zajęciach prowadzonych w Szkole Wyższej oraz laboratoriach i warsztatach w wyniku, których nabędą dodatkowe kompetencje. W wakacje wezmą udział w stażach uczniowskich, otrzymają wsparcie doradcy zawodowego. Sześciu najbardziej uzdolnionych uczniów otrzyma pomoc stypendialną. Prowadzone będą zajęcia rozwijające uzdolnienia, doposażona zostanie pracownia fotograficzna. Jeden nauczyciel rozpocznie studia podyplomowe pedagogiczne, a jeden weźmie udział w kursie specjalistycznym „szytym na miarę”.

Etapy projektu: zarządzanie obejmujące organizację biura projektu na terenie SOM; rekrutacja UP; przyznanie pomocy stypendialnej, organizacja działań dla nauczycieli, organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, opracowanie harmonogramu pracy doradcy zawodowego, organizacja zajęć w Szkole Wyższej oraz laboratoriów i warsztatów, opracowanie programów stażowych.

Rezultaty: nabycie kompetencji/kwalifikacji przez 2 nauczycieli nauczania ogólnego/zawodowego oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez 26 uczniów z zakresie nauki zawodu oraz nabycie kompetencji.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: wsie.pl


Projekty zrealizowane:

W RAMACH  KIERUNKÓW fryzjer oraz fotograf realizujemy dwa projekty dofinansowane z UE:

 

1.  „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC 
poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia”,

2. „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC na kierunku Fotograf i Fryzjer”,

 

 realizacja projektów ukierunkowana jest na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego

 


Zakres działań, który będzie  realizowany w ramach ww projektów 
w pierwszej klasie na kierunku Fryzjer oraz Fotograf

 

 • Diagnoza potrzeb indywidualnych jest obowiązkową formą wsparcia dla każdego ucznia służąca wypracowaniu kierunku kolejnych działań i dostosowanie modyfikacji programu do konkretnych osób, które jako pierwsze będą z niego korzystać. Działania prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów– 4,5 godz/os. 
 • Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego poprzez opracowanie merytoryczne dwóch podręczników ze zindywidualizowanymi zagadnieniami dla uczniów oraz z programem nauczania dla nauczycieli i ich wdrożenie. 
 • Letnie warsztaty praktyczne mające na celu nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności w zakresie realizowanych kierunków kształcenia – 5 dni/ po 6h zajęć. 
 • Wizyty studyjne u przedsiębiorców umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych – 16 wyjazdów. 
 • Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców – 50 dni/po 6h. 
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe określające właściwą ścieżkę zawodowo-edukacyjną uczniów. Indywidualne rozmowy pozwolą uczniom zapanować rozwój zawodowy zgodny z ich predyspozycjami i aktualnymi tendencjami rynku pracy – 20h/uczeń. 
 • Współpracę w dostosowaniu oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez stworzenie dwóch zespołów roboczych złożonych z pracodawców, nauczycieli oraz przedstawicieli uczelni celem wypracowania i opisu rzeczywistych potrzeb występujących na rynku pracy. Ponadto diagnoza potrzeb indywidualnych uczniów opracowana przez doradcę wyznaczy kierunek działań zespołu pod kątem modyfikacji programu nauczania. 
 • Poszerzenie treści nauczania poprzez opracowanie merytoryczne dwóch podręczników z programem staży dla nauczycieli oraz praktyk dla uczniów.
 • Szkolenie komputerowe ECDL dla nauczycieli z zakresu multimedialnych narzędzi nauczania dostosowane do potrzeb grupy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem. Zakończone egzaminem – 50h. 
 • Stworzenie platformy e-learningowej – SPInKA, która dostarczy uczniom i pedagogom niezbędnych informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego, podnoszenia umiejętności oraz kwalifikacji, a także nauki poruszania się na rynku pracy.
 • Moduł Star’UP  w ramach którego opracowany zostanie krótki podręcznik z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zawodem.
 • Staże dla nauczycieli
 • Kurs wizażu/stylizacji  z tytułem czeladnika w zakresie wizażu/stylizacji
 • Kurs grafiki komputerowej z możliwością zdobycia certyfikatu ECDL PROFILE
 • Warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców
 • Wyposażenie pracowni szkolnych dla zawodu Fryzjer i Fotogra

 

 • Warunki uczestnictwa: Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego spełniające następujące warunki: – uczniowie szkoły branżowej I stopnia EUROSPEC rozpoczynający naukę w klasie I Fotografik – grafik komputerowy (15 osób) – uczniowie szkoły branżowej I stopnia EUROSPEC rozpoczynający naukę w klasie I Fryzjer – wizażysta (15 osób) – nauczyciele przedmiotów zawodowych zatrudnieni w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC – 6 osób.   
 • Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
Fryzjer

[html ]

 

FRYZJER

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Fryzjer  sprzedaje usługi fryzjerskie. Do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, czyli wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, profesjonalnej stylizacji i formowanie fryzur oraz ondulowanie oraz koloryzacja włosów. Zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim. W zakładzie fryzjerskim można również prowadzić sprzedaż profesjonalnych preparatów fryzjerskich. Fryzjer powinien informować klienta o działaniu preparatów na włosy i skórę głowy oraz pomagać przy ich wyborze. Fryzjer dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny (m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw pożarowych, zabezpiecza miejsce pracy przed zniszczeniem, kradzieżą itp. Wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się fryzjer są wykonywane precyzyjnie w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów regulujących ten obszar zawodowy.

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer  powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur.

 

Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentami naszej szkoły nowe możliwości. W związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców uczniowie podczas nauki w naszej szkole mają możliwość poznać i wdrożyć nowe technologie wykonania zabiegów fryzjerskich, nowoczesne narzędzia, profesjonalne preparaty do pielęgnacji włosów oraz techniki pracy.  Zawód fryzjera jest zawodem niezwykle dynamicznie rozwijającym się. Dodatkowe umiejętności uczniów, nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka angielskiego, dzięki temu uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

 

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki, zdobywa wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.
 • świadectwo i dyplom OKE.

 

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ

 

Absolwent naszej szkoły może:

 • pracować w renomowanych salonach fryzjerskich lub fryzjersko – kosmetycznych,
 • podjąć zatrudnienie w instytucjach, miejscach, gdzie potrzebny jest stylista (telewizja, teatr, studia fotograficzne),
 • otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarcza,
 • lub kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie: technik usług fryzjerskich a następnie na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydanego po zdaniu egzaminu). 

 

 

[/html]

Fotograf

[html ]

 

FOTOGRAF

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Fotograf to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. Wykonuje zdjęcia architektury, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne.

Fotograf posługuje się sprzętem i urządzeniami o różnym stopniu złożoności i zaawansowania technicznego oraz technologicznego, tj.: wielko- i średnioformatowe studyjne aparaty fotograficzne, lustrzanki cyfrowe wyposażone w najnowocześniejszą elektronikę i optykę, światłomierze, mierniki temperatury barwowej, studyjny sprzęt oświetleniowy, modyfikatory oświetlenia, systemy zawieszenia oświetlenia oraz teł.

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie fotograf  powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania planu zdjęciowego,
 • rejestrowania obrazu,
 • obróbki i publikowania obrazu.

 

Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentami naszej szkoły nowe możliwości. W związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców uczniowie podczas nauki w naszej szkole mają możliwość poznać i wdrożyć nowe technologie w zakresie fotografii,  nowoczesny, profesjonalny sprzęt fotograficzny oraz techniki pracy. Dodatkowe umiejętności uczniów, nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka nowożytnego – języka angielskiego, dzięki temu uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

 

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki, zdobywa wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.
 • świadectwo i dyplom OKE.

 

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ

 

Absolwent naszej szkoły może:

 • pracować w renomowanych studiach fotograficznych,
 • podjąć zatrudnienie w różnych firmach fotograficznych,
 • a także pracować w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności, np. agencjach reklamowych, redakcjach prasowych, telewizji, policji, bibliotece, muzeach, placówkach naukowo-technicznych i archiwach,
 • otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • lub kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie: technik fotografii i multimediów a następnie na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydanego  po zdaniu egzaminu). 

 

[/html]

Organ prowadzący

[html ]

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej istnieje od 1999 roku. Założycielem szkoły jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” – jedna z największych niemieckich instytucji edukacyjnych – obecnie członek fundacji Stiftung Bildung & Handwerk, z siedzibą w Paderborn (Niemcy).

Ambicją założyciela było utworzenie uczelni, która wykorzystując cały potencjał ze strony niemieckiej jak i polskiej, rozpocznie nowoczesne kształcenie kadr, dla potrzeb gospodarki i administracji, wszechstronnie przygotowanej do funkcjonowania w rzeczywistości Zjednoczonej Europy.

Nowoczesne warunki studiowania, program nauczania oparty na wzorcach europejskich, wiedza z zakresu zastosowania technik informatycznych i znajomość języków obcych – to standard obowiązujący w WSIE. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej jest uczelnią aktywną we wszystkich sferach działalności: naukowej, społeczno-politycznej i międzynarodowej. Współpraca z licznymi partnerami w Europie stwarza warunki do ciągłego rozszerzania oferty o nowe formy studiów, praktyki i wymiany zagraniczne.

Zaangażowanie w życie Pomorza Zachodniego, współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej sprawiły, iż w ciągu lat swojego istnienia nazwa szkoły stała się synonimem dobrej marki, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce i poza jej granicami. Jest to w równej mierze zasługa władz uczelni jak i jej słuchaczy, którzy poprzez Samorząd Studencki, stanowią pełnoprawny organ współstanowiący o życiu szkoły.


Zajęcia prowadzone są na WSIE w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 47.

Na terenie uczelni znajdują się nowoczesne kioski multimedialne oraz dostęp do bezpłatnego Internetu. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych m.in. aplikacji Wirtualny dziekanat – studenci w szybki i prosty sposób mogą dotrzeć do bieżących wydarzeń dotyczących życia WSIE. Zawsze aktualne plany zajęć, informacje o ocenach i terminach egzaminów, wewnętrzne forum uczelniane, bezpośredni dostęp do wykładowców i pracowników Uczelni, możliwość składania podań i sprawdzenia stanu realizacji zadań – to funkcjonalności systemu, które sprawiają, że komunikacja z uczelnią odbywa się w nowoczesny i sprawny sposób.

SŁOWO OD REKTORA

Dokonując wyboru uczelni oraz kierunku na którym chcecie studiować, podejmujecie decyzję będącą jedną z ważniejszych decyzji w Waszym życiu z uwagi na wybór uczelni wyższej i związaną z tym wyborem przyszłą drogę zawodową. 

Wybierając Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej kreujecie swoją przyszłość. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej należy do najlepszych uczelni w regionie i jest uczelnią cieszącą się bardzo dobrą opinią środowiska akademickiego. To uczelnia z ambicjami, to doświadczenie zdobywane przez szereg lat działalności, to wiedza idąca w parze praktyką, ale to też bez wątpienia doświadczona i profesjonalna kadra naukowa. 

Każdy kto myśli o studiach, chciałby aby uczelnia na której zamierza studiować nie tylko w pełni spełniała oczekiwania, ale również zaskakiwała nowymi rozwiązaniami i propozycjami otwierając nowe horyzonty oraz drogi, którymi będzie kroczyło się w przyszłości.
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej to dynamicznie rozwijająca się uczelnia. Oferuje nowoczesność, przygodę, poznawanie świata, indywidualny rozwój, nawiązywanie licznych przyjaźni a także liczne stypendia naukowe oraz socjalne.
To tutaj właśnie w trakcie edukacji odnajdziecie wysoki poziom kształcenia, wspaniałą atmosferę, możliwość samorealizacji, rozwoju własnej osobowości, podnoszenia umiejętności oraz wiedzy, która obecnie jest najlepszym i najpewniejszym kapitałem. 

Wspólnie z naszymi studentami dbamy o przyszłość oraz prestiż Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej. Właśnie współpraca ze studentami jest dla nas najważniejsza a indywidualne podejście do każdego studenta pozwala zadbać o to, aby opuszczając mury uczelni absolwenci byli bardzo dobrze wykwalifikowanymi specjalistami. Studiując w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej każdy z Was może znaleźć pole dla swej aktywności działając w Samorządzie Studenckim, kołach naukowych czy w międzyuczelnianych organizacjach studenckich.

 
Gratuluję wyboru i serdecznie pozdrawiam Richard Merk Rektor WSIE w Szczecinie

 
Misją Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej jest być uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości.
Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie wśród studentów twórczych osobowości oraz umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny system nauczania. Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy uczelni i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.
Dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych studentów i pracowników. Dążymy w naszych działaniach do profesjonalnego kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki naszego regionu a ponadto wspieramy rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców poprzez kształcenie, bez konieczności wyjazdu do innych ośrodków akademickich. Umożliwiamy tym samym kształcenie młodzieży pochodzącej z rodzin niezamożnych, której warunki finansowe nie pozwalają na podejmowanie studiów w innych ośrodkach akademickich. Oferta edukacyjna WSIE nie ogranicza się tylko do ludzi młodych ale jest kierowana do wszystkich grup wiekowych w uznaniu wartości kształcenia i pogłębiania wiedzy przez całe życie. WSIE przygotowuje specjalistów w wielu dziedzinach aktywności społecznej, kulturalnej, menedżerów zdolnych do zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami w warunkach gospodarki rynkowej ukształtowanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
Misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Jej trzon stanowią wieloletni pracownicy naukowi o uznanej pozycji. Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy naszych studentów w specjalistyczną wiedzę umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, która pomaga im zdobyć lepsze miejsca pracy. Ponadto, zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. 

Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w późniejszym codziennym życiu zawodowym. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie kieruje się ideą uczelni otwartej, w której każdy znajdzie dla siebie możliwości rozwoju i twórczej pracy


ZAŁOŻYCIEL
 
Założycielem Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej jest InBit – Grupa edukacyjna. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT powstał w 1995 roku. Stałą cechą pracy instytutu jest rozwój i poszerzanie oferty o nowe produkty zorientowane głównie na usługi rynku pracy, szkolenia informatyczne oraz nauczanie języków obcych. Do sztandarowych przedsięwzięć Instytutu należy niewątpliwie utworzenie w 1999 roku Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej (pierwszej wyższej uczelni zawodowej, kształcącej kadry menedżerskie, przygotowane do pracy w standardach Unii Europejskiej). W roku 2001 „InBIT” stał się jedynym na Pomorzu Zachodnim licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Goethe Institut Inter Nationes (GIIN).
Rok 2002 przyniósł nową inicjatywę. Powstała Szczecin International School (SIS) – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Trzy szkoły angielskojęzyczne o uprawnieniach publicznych „pod jednym dachem”, kształcące dzieci i młodzież w oparciu o międzynarodowe standardy IBO (organizacji afiliowanej przy ONZ) – to jedyne takie przedsięwzięcie w Europie Środkowowschodniej. Od 2009 roku przy SIS powstał IKS – International Kindergarden of Szczecin
Obecnie Grupa Edukacyjna InBIT oferuje usługi edukacyjne dla każdego wieku. Od wieku przedszkolnego przez wszystkie szczeble edukacji, aż po szeroki wachlarz kursów dla dorosłych. W ramach grupy zatrudnionych jest około 130 pracowników o wysokich kwalifikacjach, umożliwiających podejmowanie zadań o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i międzynarodowym.

[/html]

Kontakt

 

Jak nas znaleźć?

 

EUROSPEC

ul. Mickiewicza 47
pok. 106
70-385 Szczecin
www.eurospec.edu.pl
sekretariat@eurospec.edu.pl
+91 350 06 46

+48 509 574 797

 

 

 Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00

 

Rekrutacja

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) rozdział 6 pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2020/2021 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późn. zm.)

Branżowa Szkoła I stopnia EUROSPEC w Szczecinie bezpłatnie kształci na poziomie 3 letniej szkoły branżowej w następujących zawodach:

 • Fryzjer,
 • Fotograf.
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia EUROSPEC w Szczecinie:

Zalogować się do elektronicznego systemu rekrutacji https://nabor.pcss.pl/szczecin/

a następnie dostarczyć do szkoły:

 • wniosek o nabór 2022/2023 https://nabor.pcss.pl/szczecin/
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty                             (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 • karta zdrowia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • oświadczenie o posiadaniu albo o nieposiadaniu opinii/orzeczenia pedagogiczno-psychologicznego w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się :
 • maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
 • maksymalnie 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z wybranych przedmiotów :
 • język polski,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka.
 • Komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna może przyznać do 200 punktów kandydatom, zgodnie z zasadą:
 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów,
 • dodatkowo max 18 punktów za zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
 • dodatkowo za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej max 3 punkty.
 1. Przelicznik na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 2. wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego,
 • matematyki

– mnoży się przez 0,35;

 1. wynik przedstawiony w procentach z:
 • chemii,
 • fizyki.

– mnoży się przez 0,2.

 1. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia podczas rekrutacji:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – 09.05.2022 – 20.06.2022 do godz. 15:00
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – 09.05.2022 – 20.07.2022 r.
 • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie – 24.06.2022 – 12.07.2022 do godz. 15.00
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 19.07.2022 do godz. 12:00
 • Potwierdzenie woli nauki przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE), o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – 19.07.2022 r. – 22.07.2022 do godz. 15:00
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły ogłoszone zostaną – 25.07.2022 r. do godz. 12:00
 • W przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły można składać do 01.08.2022 r.

 

 

 1. Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – 25.07.2022 – 26.07.2022
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – 25.07.2022 – 09.08.2022 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 09.08.2022 r. godz. 12:00
 • Potwierdzenie woli nauki przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia   o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE), o ile nie zostały one złożone   w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – 09.08.2022 – 11.08.2022 r.
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej ogłoszone zostaną – 12.08.2022 r. do godz. 12:00

 

 

 

 

 

O projekcie

[html ]

W RAMACH  KIERUNKÓW fryzjer oraz fotograf realizujemy dwa projekty dofinansowane z UE:

 

1.  „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC 
poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia”,

 

2. „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC na kierunku Fotograf i Fryzjer”,

 

 realizacja projektów ukierunkowana jest na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego

 

Zakres działań, który będzie  realizowany w ramach ww projektów 
w pierwszej klasie na kierunku Fryzjer oraz Fotograf

 

 • Diagnoza potrzeb indywidualnych jest obowiązkową formą wsparcia dla każdego ucznia służąca wypracowaniu kierunku kolejnych działań i dostosowanie modyfikacji programu do konkretnych osób, które jako pierwsze będą z niego korzystać. Działania prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów– 4,5 godz/os. 
 • Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego poprzez opracowanie merytoryczne dwóch podręczników ze zindywidualizowanymi zagadnieniami dla uczniów oraz z programem nauczania dla nauczycieli i ich wdrożenie. 
 • Letnie warsztaty praktyczne mające na celu nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności w zakresie realizowanych kierunków kształcenia – 5 dni/ po 6h zajęć. 
 • Wizyty studyjne u przedsiębiorców umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych – 16 wyjazdów. 
 • Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców – 50 dni/po 6h. 
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe określające właściwą ścieżkę zawodowo-edukacyjną uczniów. Indywidualne rozmowy pozwolą uczniom zapanować rozwój zawodowy zgodny z ich predyspozycjami i aktualnymi tendencjami rynku pracy – 20h/uczeń. 
 • Współpracę w dostosowaniu oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez stworzenie dwóch zespołów roboczych złożonych z pracodawców, nauczycieli oraz przedstawicieli uczelni celem wypracowania i opisu rzeczywistych potrzeb występujących na rynku pracy. Ponadto diagnoza potrzeb indywidualnych uczniów opracowana przez doradcę wyznaczy kierunek działań zespołu pod kątem modyfikacji programu nauczania. 
 • Poszerzenie treści nauczania poprzez opracowanie merytoryczne dwóch podręczników z programem staży dla nauczycieli oraz praktyk dla uczniów.
 • Szkolenie komputerowe ECDL dla nauczycieli z zakresu multimedialnych narzędzi nauczania dostosowane do potrzeb grupy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem. Zakończone egzaminem – 50h. 
 • Stworzenie platformy e-learningowej – SPInKA, która dostarczy uczniom i pedagogom niezbędnych informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego, podnoszenia umiejętności oraz kwalifikacji, a także nauki poruszania się na rynku pracy.
 • Moduł Star’UP  w ramach którego opracowany zostanie krótki podręcznik z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zawodem.
 • Staże dla nauczycieli
 • Kurs wizażu/stylizacji
 • Kurs grafiki komputerowej
 • Warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców
 • Wyposażenie pracowni szkolnych dla zawodu Fryzjer i Fotograf

 


Warunki uczestnictwa: Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego spełniające następujące warunki: – uczniowie szkoły branżowej I stopnia EUROSPEC rozpoczynający naukę w klasie I Fotografik – grafik komputerowy (15 osób) – uczniowie szkoły branżowej I stopnia EUROSPEC rozpoczynający naukę w klasie I Fryzjer – wizażysta (15 osób) – nauczyciele przedmiotów zawodowych zatrudnieni w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC – 6 osób.   

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami


 

 

[/html]