Udział w projektach

Realizujemy projekt:

EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Cel projektu: dostosowywanie i wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I stopnia EUROSPEC na kierunku Fotograf i Fryzjer do potrzeb rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie u 26 uczniów oraz wzbogacenie 2 nauczycieli kształcenia ogólnego/zawodowego o nowe obszary wiedzy, które wpłyną na ich kwalifikacje dydaktyczne.

Realizacja projektu: 01.11.2020r.-31.07.2022r.

Uczestnicy projektu to 26 uczniów oraz 2 nauczycieli z obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Organizacja ścieżki projektowej odbędzie się równocześnie w dwóch grupach.

W ramach projektu Uczniowie wezmą udział w zajęciach prowadzonych w Szkole Wyższej oraz laboratoriach i warsztatach w wyniku, których nabędą dodatkowe kompetencje. W wakacje wezmą udział w stażach uczniowskich, otrzymają wsparcie doradcy zawodowego. Sześciu najbardziej uzdolnionych uczniów otrzyma pomoc stypendialną. Prowadzone będą zajęcia rozwijające uzdolnienia, doposażona zostanie pracownia fotograficzna. Jeden nauczyciel rozpocznie studia podyplomowe pedagogiczne, a jeden weźmie udział w kursie specjalistycznym „szytym na miarę”.

Etapy projektu: zarządzanie obejmujące organizację biura projektu na terenie SOM; rekrutacja UP; przyznanie pomocy stypendialnej, organizacja działań dla nauczycieli, organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, opracowanie harmonogramu pracy doradcy zawodowego, organizacja zajęć w Szkole Wyższej oraz laboratoriów i warsztatów, opracowanie programów stażowych.

Rezultaty: nabycie kompetencji/kwalifikacji przez 2 nauczycieli nauczania ogólnego/zawodowego oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez 26 uczniów z zakresie nauki zawodu oraz nabycie kompetencji.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: wsie.pl


Projekty zrealizowane:

W RAMACH  KIERUNKÓW fryzjer oraz fotograf realizujemy dwa projekty dofinansowane z UE:

 

1.  „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC 
poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia”,

2. „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC na kierunku Fotograf i Fryzjer”,

 

 realizacja projektów ukierunkowana jest na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego

 


Zakres działań, który będzie  realizowany w ramach ww projektów 
w pierwszej klasie na kierunku Fryzjer oraz Fotograf

 

 • Diagnoza potrzeb indywidualnych jest obowiązkową formą wsparcia dla każdego ucznia służąca wypracowaniu kierunku kolejnych działań i dostosowanie modyfikacji programu do konkretnych osób, które jako pierwsze będą z niego korzystać. Działania prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów– 4,5 godz/os. 
 • Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego poprzez opracowanie merytoryczne dwóch podręczników ze zindywidualizowanymi zagadnieniami dla uczniów oraz z programem nauczania dla nauczycieli i ich wdrożenie. 
 • Letnie warsztaty praktyczne mające na celu nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności w zakresie realizowanych kierunków kształcenia – 5 dni/ po 6h zajęć. 
 • Wizyty studyjne u przedsiębiorców umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych – 16 wyjazdów. 
 • Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców – 50 dni/po 6h. 
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe określające właściwą ścieżkę zawodowo-edukacyjną uczniów. Indywidualne rozmowy pozwolą uczniom zapanować rozwój zawodowy zgodny z ich predyspozycjami i aktualnymi tendencjami rynku pracy – 20h/uczeń. 
 • Współpracę w dostosowaniu oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez stworzenie dwóch zespołów roboczych złożonych z pracodawców, nauczycieli oraz przedstawicieli uczelni celem wypracowania i opisu rzeczywistych potrzeb występujących na rynku pracy. Ponadto diagnoza potrzeb indywidualnych uczniów opracowana przez doradcę wyznaczy kierunek działań zespołu pod kątem modyfikacji programu nauczania. 
 • Poszerzenie treści nauczania poprzez opracowanie merytoryczne dwóch podręczników z programem staży dla nauczycieli oraz praktyk dla uczniów.
 • Szkolenie komputerowe ECDL dla nauczycieli z zakresu multimedialnych narzędzi nauczania dostosowane do potrzeb grupy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem. Zakończone egzaminem – 50h. 
 • Stworzenie platformy e-learningowej – SPInKA, która dostarczy uczniom i pedagogom niezbędnych informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego, podnoszenia umiejętności oraz kwalifikacji, a także nauki poruszania się na rynku pracy.
 • Moduł Star’UP  w ramach którego opracowany zostanie krótki podręcznik z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zawodem.
 • Staże dla nauczycieli
 • Kurs wizażu/stylizacji  z tytułem czeladnika w zakresie wizażu/stylizacji
 • Kurs grafiki komputerowej z możliwością zdobycia certyfikatu ECDL PROFILE
 • Warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców
 • Wyposażenie pracowni szkolnych dla zawodu Fryzjer i Fotogra

 

 • Warunki uczestnictwa: Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego spełniające następujące warunki: – uczniowie szkoły branżowej I stopnia EUROSPEC rozpoczynający naukę w klasie I Fotografik – grafik komputerowy (15 osób) – uczniowie szkoły branżowej I stopnia EUROSPEC rozpoczynający naukę w klasie I Fryzjer – wizażysta (15 osób) – nauczyciele przedmiotów zawodowych zatrudnieni w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC – 6 osób.   
 • Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami