Kontakt

 

Jak nas znaleźć?

 

EUROSPEC

ul. Mickiewicza 47
pok. 106
70-385 Szczecin
www.eurospec.edu.pl
sekretariat@eurospec.edu.pl
+91 350 06 46

+48 509 574 797

 

 

 Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00

 

Rekrutacja

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) rozdział 6 pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2020/2021 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późn. zm.)

Branżowa Szkoła I stopnia EUROSPEC w Szczecinie bezpłatnie kształci na poziomie 3 letniej szkoły branżowej w następujących zawodach:

 • Fryzjer,
 • Fotograf.
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia EUROSPEC w Szczecinie:

Zalogować się do elektronicznego systemu rekrutacji https://nabor.pcss.pl/szczecin/

a następnie dostarczyć do szkoły:

 • wniosek o nabór 2022/2023 https://nabor.pcss.pl/szczecin/
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty                             (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 • karta zdrowia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • oświadczenie o posiadaniu albo o nieposiadaniu opinii/orzeczenia pedagogiczno-psychologicznego w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się :
 • maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
 • maksymalnie 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z wybranych przedmiotów :
 • język polski,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka.
 • Komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna może przyznać do 200 punktów kandydatom, zgodnie z zasadą:
 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów,
 • dodatkowo max 18 punktów za zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
 • dodatkowo za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej max 3 punkty.
 1. Przelicznik na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 2. wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego,
 • matematyki

– mnoży się przez 0,35;

 1. wynik przedstawiony w procentach z:
 • chemii,
 • fizyki.

– mnoży się przez 0,2.

 1. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia podczas rekrutacji:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – 09.05.2022 – 20.06.2022 do godz. 15:00
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – 09.05.2022 – 20.07.2022 r.
 • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie – 24.06.2022 – 12.07.2022 do godz. 15.00
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 19.07.2022 do godz. 12:00
 • Potwierdzenie woli nauki przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE), o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – 19.07.2022 r. – 22.07.2022 do godz. 15:00
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły ogłoszone zostaną – 25.07.2022 r. do godz. 12:00
 • W przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły można składać do 01.08.2022 r.

 

 

 1. Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – 25.07.2022 – 26.07.2022
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) – 25.07.2022 – 09.08.2022 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 09.08.2022 r. godz. 12:00
 • Potwierdzenie woli nauki przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia   o wynikach egzaminu zewnętrznego (OKE), o ile nie zostały one złożone   w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – 09.08.2022 – 11.08.2022 r.
 • Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej ogłoszone zostaną – 12.08.2022 r. do godz. 12:00

 

 

 

 

 

O projekcie

[html ]

W RAMACH  KIERUNKÓW fryzjer oraz fotograf realizujemy dwa projekty dofinansowane z UE:

 

1.  „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC 
poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia”,

 

2. „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC na kierunku Fotograf i Fryzjer”,

 

 realizacja projektów ukierunkowana jest na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego

 

Zakres działań, który będzie  realizowany w ramach ww projektów 
w pierwszej klasie na kierunku Fryzjer oraz Fotograf

 

 • Diagnoza potrzeb indywidualnych jest obowiązkową formą wsparcia dla każdego ucznia służąca wypracowaniu kierunku kolejnych działań i dostosowanie modyfikacji programu do konkretnych osób, które jako pierwsze będą z niego korzystać. Działania prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów– 4,5 godz/os. 
 • Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego poprzez opracowanie merytoryczne dwóch podręczników ze zindywidualizowanymi zagadnieniami dla uczniów oraz z programem nauczania dla nauczycieli i ich wdrożenie. 
 • Letnie warsztaty praktyczne mające na celu nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności w zakresie realizowanych kierunków kształcenia – 5 dni/ po 6h zajęć. 
 • Wizyty studyjne u przedsiębiorców umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych – 16 wyjazdów. 
 • Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców – 50 dni/po 6h. 
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe określające właściwą ścieżkę zawodowo-edukacyjną uczniów. Indywidualne rozmowy pozwolą uczniom zapanować rozwój zawodowy zgodny z ich predyspozycjami i aktualnymi tendencjami rynku pracy – 20h/uczeń. 
 • Współpracę w dostosowaniu oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez stworzenie dwóch zespołów roboczych złożonych z pracodawców, nauczycieli oraz przedstawicieli uczelni celem wypracowania i opisu rzeczywistych potrzeb występujących na rynku pracy. Ponadto diagnoza potrzeb indywidualnych uczniów opracowana przez doradcę wyznaczy kierunek działań zespołu pod kątem modyfikacji programu nauczania. 
 • Poszerzenie treści nauczania poprzez opracowanie merytoryczne dwóch podręczników z programem staży dla nauczycieli oraz praktyk dla uczniów.
 • Szkolenie komputerowe ECDL dla nauczycieli z zakresu multimedialnych narzędzi nauczania dostosowane do potrzeb grupy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem. Zakończone egzaminem – 50h. 
 • Stworzenie platformy e-learningowej – SPInKA, która dostarczy uczniom i pedagogom niezbędnych informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego, podnoszenia umiejętności oraz kwalifikacji, a także nauki poruszania się na rynku pracy.
 • Moduł Star’UP  w ramach którego opracowany zostanie krótki podręcznik z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zawodem.
 • Staże dla nauczycieli
 • Kurs wizażu/stylizacji
 • Kurs grafiki komputerowej
 • Warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców
 • Wyposażenie pracowni szkolnych dla zawodu Fryzjer i Fotograf

 


Warunki uczestnictwa: Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego spełniające następujące warunki: – uczniowie szkoły branżowej I stopnia EUROSPEC rozpoczynający naukę w klasie I Fotografik – grafik komputerowy (15 osób) – uczniowie szkoły branżowej I stopnia EUROSPEC rozpoczynający naukę w klasie I Fryzjer – wizażysta (15 osób) – nauczyciele przedmiotów zawodowych zatrudnieni w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC – 6 osób.   

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami


 

 

[/html]